( وبلاگ شخصي آرش مرآت )
آزمون تئوري  ICDL 1Word1-بزرگترين كليد صفحه كليد چه نام دارد

الف)Insert ب)Enter ج)SpaceBar د)Tab2-براي درج كاراكترهاي وي‍ژه از كدام فرمان استفاده مي شود

الف)PrintPreview ب)SaveAs‌ ج)Symbol د)FontSize3-با كدام فرمان مي توان فايل موجود ر تحت نام ديگري ذخيره كرد

الف)SaveAs ب)Save ج)Open د)Edit4-جهت ادغام خانه هاي جدول از ..... وجهت ادغام آنها از گزينه ...... استفاده مي كنيم

الف)Spilt-Merage ب)Merage-Spilt ج)Insert-Spilt د)Delete-Merage5-جهت ايجاد تورفتگي از كدام گزينه استفاده مي كنيم

الف)Incerease Indent ب)Decearse Indent ج)T+Ctrl د)الف و ج6-براي اضافه كردن يك شي به برنامه Word

الف)از منوي File زير منوي Object استفاده مي كنيم

ب)از منوي Insert زيرمنوي symbol استفاده مي كنيم

ج)از منوي Insert زيرمنوي Object استفاده مي كنيم

د)نمي توان به برنامه ورد شئ اضافه كرد7-بهترين حالت براي نمايش صفحه ورد كدام نما مي باشد

الف)PrintLayout ب)Outline ج)webLayout د)هيچ كدام8-جهت تنظيم صفحه به صورت افقي از كدام گزينه موجود در زير منوي PageSetup منوي File استفاده مي كنيم

الف)Portrait ب)LandScape ج)WholeDocument د)Paragraph-9جهت تنظيم شاخص پرش بعد از انتخاب پاراگراف مورد نظر

الف)از منوي Table گزينه Insert را انتخاب مي كنيم

ب)از منوي Format گزينه Insert را انتخاب مي كنيم

ج)از منوي Table گزينه Tab را انتخاب مي كنيم

د)نمي توان تنظيمات شاخص پرش را تغيير داد10-از كدام كليدهاي تركيبي مي توان به جاي فرمان GOTO استفاده كرد

الف)Alt+G ب)Shift+G ج)Ctrl+G د)هيچ كدام11-نوار ابزاري ست براي ترسيم اشكال ، ايجاد تصاوير تفنني و ترسيم خطوط و اعمال جلوه هاي ويژه

الف)Standard Toolbar ب)Formating ج)Drawing د)TableBar12-جهت درج تصويري كه در كامپيوتر ذخيره كرده ايم كدام زيرمنوي منوي Insert را انتخاب مي كنيم

الف)زير منوي Picture گزينه ClipArt ب)زير منوي Picture گزينه From File

ج)زير منوي Picture گزينه Symbol د)هيچ كدامExcel13-منظور از كارپوشه چيست

الف)به فايلهاي شركت مايكروسافت گويند ب)كارپوشه همان فولدر در ويندوز است

ج)فايلهاي Excel را كارپوشه مي گويند د)كارپوشه همان كاربرگ است14-كليد Ctrl+Y معادل كدام فرمان در اكسل مي باشد

الف)Undo ب)Redo ج)Cut د)Copy15-پيغام #DIV/0 به چه معناست

الف)يكي از خانه هاي كه در فرمول استفاده شده وجود ندارد )فرمول سعي مي كند عددي را بر صفر تقسيم كند

ج) يكي از خانه هاي كه در آن متن وجود دارد در فرمول استفاده شده است د) اين پيغام در اكسل وجود ندارد16-جهت تعيين ليست سفارشي براي AutoFill شدن در اكسل كدام سربرگ زيرمنوي Option از منوي Tools استفاده مي شود

الف)Translation ب)Custom List ج)Edit د)General17-اگر در هنگام AutoFill كردن كليد Ctrl را پايين نگهداريم چه اتفاقي مي افتد

الف)عدد را كپي مي كند ب) عدد را در هر خانه يك واحد افزايش مي دهد

ج)عدد را در هر خانه يك واحد كاهش مي دهد د)اتفاقي نمي افتد18-برا تغيير نام يك كاربرگ كافي ست ...

الف)روي كاربرگ كليك راست كرده و گزينهRenameانتخاب كنيم

ب)روي كاربرگ كليك كرده و از منوي file گزينه Rename را انتخاب كنيم

ج)كاربرگ را انتخاب كرده و از منويEdit گزينه Rename را انتخاب كنيم

د) نمي توان كاربرگ را تغيير نام دادAccess19-فرم ها بر چه مبناي عمل مي كنند

الف)صفحات ب)ماكروها ج)مدول ها د)جدولها20-جهت چاپ ركوردي خاص بعد از انتخاب آن

الف) از منوي file گزينه پرينت را انتخاب مي كنيم

ب ) از منوي file زير منوي پرينت گزينه Selected Record‌را انتخاب مي كنيم

ج) از منوي file زير منوي پرينت گزينه Pageانتخاب مي كنيم

د) از منوي file زير منوي پرينت گزينه All انتخاب مي كنيم21-كدام گزينه فيلدها را بصورت نزولي مرتب مي كند

الف)Sort Descending ب)setAsceding ج)Sort د)الف و ب22-جهت اضافه كردن تاريخ و ساعت

الف) از منوي فرمت زير منوي Date/time

ب)از منوي Object زير منوي Date/Time

ج)از منوي فرمت زير منوي new گزينه date/time

د)هيچ كدام23- جهت ذخيره كردن يك ----- به عنوان معيار كدام مورد صحيح است

الف)روي دكمه Filter By Form كليك كنيد و گزينه save As Filter را انتخاب كنيم

ب)ر وي دكمه Filter By Form كليك كنيد و گزينهsave As Query انتخاب مي كنيم

ج)نمي توان يك ----- را به عنوان معيار معرفي كرد

د)الف و بPwerPoint24-در نماي Normal چند فضا را مي توان مشاهده كرد

الف)Outline ب)Slide ج)SpeakerNotes د)همه موارد

25-براي جمع كردن اسلايدها كليد ... . و براي گسترش دادن آنها از كليد .... استفاده مي كنيم

الف)Callapse-Expand ب)Expand-Callapse ج)Expand-Filter د)هيچ كدام

26-براي افزودن يك آرم

الف)از منوي Insert زير منوي Picture گزينه ClipArt را انتخاب مي كنيم

ب) از منوي Insert زير منوي Picture گزينه Fromfile را انتخاب مي كنيم

ج)از منوي Insert زير منوي Object گزينه FromFile را انتخاب مي كنيم

د)الف و ج

27-پسوند فايل ها در نرم افزار پاورپوينت چه مي باشد

الف)asl ب)wrd ج)dc د)ppt

28-به فايل هاي توليدي توسط پاورپوينت چه مي گويند

الف)Document ب)Plaint ج)Book د)Persentaion

29-براي فعال كذدن الگوي ايجاد شده كدام مورد صحيح مي باشد

الف)Format>Apply Format

ب)Format>Apply Design Template

ج)Insert>ApplyDesign

د)هيچ كدام

30-از كدام گزينه براي افكت دادن به زمينه استفاده مي شود

الف)Format>Background>Effcet

ب)Format>Background>fillcolor>Gardient

ج)Insert>Background>Effect

د)هيچ كدام

منبع : http://forum.p30world.com
+ نوشته شده در  ساعت   توسط آرش مرآت |